Головна

Розкриття інформації

Про підприємство

Продукція

Контакти

26.06.2024 року

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного) 09-07-2024.docx

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного) 09-07-2024.p7s

24.06.2024 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій_2024.pdf

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій_2024.p7s

Перелік документів, що має надати акціонер_2024.pdf

Перелік документів, що має надати акціонер_2024.p7s

24.06.2024 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення зборів на 09.07.2024.xml

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення зборів на 09.07.2024.xml.p7s

24.06.2024 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення зборів на 09.07.2024.p7s

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення зборів на 09.07.2024

25.04.2024 року

Інформація про загальну кількісь акцій на участь в зборах.pdf

19.04.2024 року

Бюлетень для голосування (для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства)) на річних зборах акціонерів ПрАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ що проводяться дистанційно 29-04-2024.docx.docx.p7s

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства) на річних зборах акціонерів ПрАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ що проводяться дистанційно 29-04-2024.docx.docx.p7s

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства) на річних зборах акціонерів ПрАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ що проводяться дистанційно 29-04-2024.docx.docx

Бюлетень для голосування (для кумулятивного голосування (щодо обрання органів товариства)) на річних зборах акціонерів ПрАТ ТЕРЕМНО ХЛІБ що проводяться дистанційно 29-04-2024.docx.docx

16.04.2024 року

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення зборів на 29 квітня 2024 року.xml.p7s

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення зборів на 29 квітня 2024 року.xml

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення зборів на 29 квітня 2024 року.pdf.p7s

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення зборів на 29 квітня 2024 року.pdf

11.04.2024 року

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного.pdf

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного.pdf.p7s

27.03.2024 року

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.pdf

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій.pdf.p7s

27.03.2024 року

Перелік документів, що має надати акціонер

Перелік документів, що має надати акціонер.pdf

Перелік документів, що має надати акціонер.pdf.p7s

27.03.2024 року

Повідомлення акціонерам.pdf

Повідомлення акціонерам.pdf.p7s

Повідомлення акціонерам.xml

Повідомлення акціонерам.xml.p7s


06.07.2022 року

Протокол НР про відтермінування проведення ЗЗА 2022.pdf

19.04.2021 року

Інформація

 

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 15  квітня 2021 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код 05509694), що мають відбутися  21 квітня 2021 року. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій.  Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 18907588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.


Інформація про кількість акцій.pdf

Іінформація про кількість акцій.pdf.p7s

23.03.2021 року

 

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»!

 

Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код - 05509694, місцезнаходження: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 21 квітня 2021 року о 13.00 год. за адресою: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б (приміщення навчального класу, 4 поверх).

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінець Іван Андрійович, Маляра Володимира Леонідовича.

Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.
Час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
Час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2020 рік.
Проект рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

4) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)  Товариства за 2020 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2020 рік, затвердити річний звіт. Суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

5) Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів в період протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: 

Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219) на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 60 відсотків вартості активів  Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік", а саме 87 629,46 тис грн.

Надати Наглядової раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства погоджувати умови значних правочинів з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219), на які надана попередня згода, та визначити особу, яка має право підписувати такі правочини.

Надати Наглядової раді Товариства повноваження, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, погоджувати умови значних правочинів із суб’єктами господарювання, та надавати згоду на вчинення таких правочинів, визначаючи їх окремим протоколом засідання Наглядової ради.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 15 квітня* 2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 21 квітня 2021 року з 12.20 до 12.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

 

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, приміщення навчального класу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Волков Віктор Олександрович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.  Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Волкова Віктора Олександровича за наведеним нижче номером телефону.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів - загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім  тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://hlib.teremno.com.ua/

Довідки за телефоном: (0332) 78-73-00

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

 

 Найменування показника

 

Період

Звітний 2020 рік

Звітний 2019 рік

Усього активів

146 049,1

111 147,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

107 713,0

73 228,8

Запаси

15 655,9

12 775,2

Сумарна дебіторська заборгованість

20 789,4

20 277

Грошові кошти та їх еквіваленти

808,0

3 472,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

21 203,0

19 577,8

Власний капітал

83 723,4

61 942,0

Зареєстрований  статутний капітал

4 904,6

4 904,6

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

10 426,6

8 688,7

Поточні зобов’язання і забезпечення

51 899,1

40 517

Чистий фінансовий результат: прибуток

1 625,3

7 323,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19 618 436

19 618 436

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн)

0,08

0,37

 

Наглядова рада

 

*Виправлено дату (з 16 на 15 квітня).


Повідомленняна акціонерам про проведення зборів.pdf

Повідомленняна акціонерам про проведення зборів.pdf.p7s


23.03.2021 року

До уваги акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

(ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» – ідентифікаційний код юридичної особи 05509694)

що знаходиться за адресою: 43003, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

 

У відповідності до п.11 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013р. (далі – Положення), повідомляє про спростування недостовірної інформації, викладеної в Повідомленні про проведення 21.04.2021 року чергових  загальних зборах акціонерів товариства, яке було розміщене, яке було розміщено 19 березня 2021 року в 15:15:01 в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному сайті  о 09:00, у зв’язку з виявленою арифметичною помилкою, допущеною в тексті вищезазначеного Повідомлення, а саме в тексті «Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 16 квітня 2021 року (станом на 24 годину).», правильним вважати дату 15 квітня 2021 року.

Товариством було виявлено недостовірну інформацію 22.03.2021 р.

Виявлена помилка у  тексті Повідомлення про проведення 21.04.2021р. чергових  загальних зборах акціонерів товариства виправлена, виправлена інформація тексту Повідомлення проведення 21.04.2021 року чергових  загальних зборах акціонерів ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» буде розміщена товариством одночасно з цим спростуванням згідно вимог чинного законодавства України.

Голова правління В.О. Волков

 

Спростування.pdf

Спростуванняо.pdf.p7s

 

19.03.2021 року

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»!

 

Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код - 05509694, місцезнаходження: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 21 квітня 2021 року о 13.00 год. за адресою: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б (приміщення навчального класу, 4 поверх).

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1) Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінець Іван Андрійович, Маляра Володимира Леонідовича.

Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.
Час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
Час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2020 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

3) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2020 рік.
Проект рішення:

Звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

4) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)  Товариства за 2020 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення:

Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2020 рік, затвердити річний звіт. Суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.

5) Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів в період протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: 

Попередньо надати згоду Товариству вчиняти значні правочини з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219) на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 60 відсотків вартості активів  Товариства за даними фінансової звітності за 2020 рік", а саме 87 629,46 тис грн.

Надати Наглядової раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства погоджувати умови значних правочинів з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219), на які надана попередня згода, та визначити особу, яка має право підписувати такі правочини.

Надати Наглядової раді Товариства повноваження, без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, погоджувати умови значних правочинів із суб’єктами господарювання, та надавати згоду на вчинення таких правочинів, визначаючи їх окремим протоколом засідання Наглядової ради.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 16 квітня 2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 21 квітня 2021 року з 12.20 до 12.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

 

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, приміщення навчального класу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Волков Віктор Олександрович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.  Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Волкова Віктора Олександровича за наведеним нижче номером телефону.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів - загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім  тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://hlib.teremno.com.ua/

Довідки за телефоном: (0332) 78-73-00

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

 

 Найменування показника

 

Період

Звітний 2020 рік

Звітний 2019 рік

Усього активів

146 049,1

111 147,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

107 713,0

73 228,8

Запаси

15 655,9

12 775,2

Сумарна дебіторська заборгованість

20 789,4

20 277

Грошові кошти та їх еквіваленти

808,0

3 472,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

21 203,0

19 577,8

Власний капітал

83 723,4

61 942,0

Зареєстрований  статутний капітал

4 904,6

4 904,6

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

10 426,6

8 688,7

Поточні зобов’язання і забезпечення

51 899,1

40 517

Чистий фінансовий результат: прибуток

1 625,3

7 323,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19 618 436

19 618 436

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн)

0,08

0,37

 
Наглядова рада

 

Повідомленняна акціонерам про проведення зборів.pdf

Повідомленняна акціонерам про проведення зборів.pdf.p7s

недостовірна
19.08.2020 року

Інформація

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 14  серпня 2020 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код 05509694), що мають відбутися  20 серпня 2020 року. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій.  Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 18907588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Інформація про кількість акцій.pdf

Іінформація про кількість акцій.pdf.p7s

16.07.2020 року

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»!

 

Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код - 05509694, місцезнаходження: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 20 серпня 2020 року о 13.00 год. за адресою: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б (приміщення навчального класу, 4 поверх).

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінець Іван Андрійович, Маляра Володимира Леонідовича.

Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.
Час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
Час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Зомбера Віктора Леонідовича Головою зборів, Обрати секретарем загальних зборів Бабінця Івана Андрійовича.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2019 рік.

Проект рішення: звіт Наглядової ради затвердити, роботу Наглядової ради визнати задовільною.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік.
Проект рішення: звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)  Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення:
Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт. Суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

6. Затвердження правочинів, що були укладені з ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»

Проект рішення: Вирішили підтвердити правомірність дій виконавчого органу Товариства та

схвалити правочини, які були укладені Товариством з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219) в період з 01.01.2019 р. до дати проведення цих загальних зборів акціонерів, з урахуванням всіх змін, які були внесені до них на дату проведення цих загальних зборів акціонерів.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219) в період протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

 Попередньо надати згоду  Товариству вчиняти значні правочини з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219) на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 60 відсотків вартості активів  Товариства за даними фінансової звітності за 2019 рік", а саме 66 688 620 грн.

8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юріївни.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Зомбера Віктора Леонідовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 14 серпня 2020 року (станом на 24 годину).

                                                          

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 20 серпня 2020 року з 12.20 до 12.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

 

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, приміщення навчального класу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Зомбер Віктор Леонідович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.  Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Зомбера Віктора Леонідовича за наведеним нижче номером телефону.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на дату складання переліку осіб, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім  тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://hlib.teremno.com.ua/

Довідки за телефоном: (0332) 78-73-00

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

 

 Найменування показника

 

Період

Звітний 2019 рік*

Звітний 2018 рік**

Усього активів

111 147,7

113 117,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

73 228,8

82 826

Запаси

12 775,2

12 109

Сумарна дебіторська заборгованість

20 277

14 762,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 472,8

1 929

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

19 577,8

12 206

Власний капітал

61 942,0

59 692

Зареєстрований  статутний капітал

4 904,6

4 904,6

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

8 688,7

1 956,6

Поточні зобов’язання і забезпечення

40 517

51 469,3

Чистий фінансовий результат: прибуток

7 323,3

3 403

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19 618 436

19 618 436

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн)

0,37

0,17

 

* Дані за ПСБО (у 2019 році відбулася зміна облікової політики)

** Дані  переформовано з МСФЗ у ПСБО

 
 

Наглядова рада


Повідомленняна акціонерам на сайт з НР (правки акціонера та юриста ТХ).pdf

Повідомленняна акціонерам на сайт з НР (правки акціонера та юриста ТХ).pdf.p7s22.04.2020 року

Інформація

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17 квітня

2020 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код 05509694), що мали би відбутися  23 квітня

2020 року. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять

шість) штук простих іменних акцій.  Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 18907588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

 

інформація про кількість акцій.pdf

інформація про кількість акцій.pdf.p7s

14.04.2020 року

Про неможливість проведення річних

загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 23 квітня 2020 року

 

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ТЕРЕМНО ХЛІБ»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (далі – Товариство) повідомляє про таке.

Відповідно до змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» карантин на території України продовжений до 24 квітня 2020 року включно.

Враховуючи заборону на проведення протягом строку дії карантину на території України всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, встановлену постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами та доповненнями), зважаючи на те, що згідно з переліком акціонерів Товариства, складеним станом на 12.03.2020, кількість акціонерів Товариства є більшою ніж 10 осіб, Наглядова рада Товариства прийняла рішення скасувати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних на 23 квітня 2020 року.

Про нову дату проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства буде повідомлено додатково у порядку, встановленому законодавством.

Наглядова рада

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Про скасування проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.pdf

Про скасування проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.pdf.p7s

19.03.2020 року

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»!

 

Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код - 05509694, місцезнаходження: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 23 квітня 2020 року о 13.00 год. за адресою: 43024, м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

 

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства та прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінець Іван Андрійович, Маляра Володимира Леонідовича.

Затвердити порядок проведення річних загальних зборів.
Час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;
Час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.
Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
Проект рішення: Обрати Зомбера Віктора Леонідовича Головою зборів, Обрати секретарем загальних зборів Бабінця Івана Андрійовича.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2019 рік.

Проект рішення: звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

4. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2019 рік.
Проект рішення: звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)  Товариства за 2019 рік. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення:
Затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2019 рік, затвердити річний звіт. Суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.

6. Затвердження правочинів, що були укладені з ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»

Проект рішення: Вирішили підтвердити правомірність дій виконавчого органу Товариства та

схвалити правочини, які були укладені Товариством з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219) в період з 01.01.2019 р. до дати проведення цих загальних зборів акціонерів, з урахуванням всіх змін, які були внесені до них на дату проведення цих загальних зборів акціонерів.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219) в період протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

 Попередньо надати згоду  Товариству вчиняти значні правочини з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" (Код ЄДРПОУ 30487219) на поставку товару (хлібобулочних та кондитерських виробів) протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення граничною сукупною вартістю, що не перевищуватиме 60 відсотків вартості активів  Товариства за даними фінансової звітності за 2019 рік", а саме 66 688 620 грн.

8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юріївни.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Зомбера Віктора Леонідовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 17 квітня 2020 року (станом на 24 годину).

                                                          

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 23 квітня 2020 року з 12.20 до 12.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

 

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, приміщення навчального класу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Зомбер Віктор Леонідович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.  Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Зомбера Віктора Леонідовича за наведеним нижче номером телефону.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на дату складання переліку осіб, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім  тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://hlib.teremno.com.ua/

Довідки за телефоном: (0332) 78-73-00

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

 

 Найменування показника

 

Період

Звітний 2019 рік*

Звітний 2018 рік**

Усього активів

111 147,7

113 117,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

73 228,8

82 826

Запаси

12 775,2

12 109

Сумарна дебіторська заборгованість

20 277

14 762,3

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 472,8

1 929

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

19 577,8

12 206

Власний капітал

61 942,0

59 692

Зареєстрований  статутний капітал

4 904,6

4 904,6

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

8 688,7

1 956,6

Поточні зобов’язання і забезпечення

40 517

51 469,3

Чистий фінансовий результат: прибуток

7 323,3

3 403

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19 618 436

19 618 436

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн)

0,37

0,17

 

* Дані за ПСБО (у 2019 році відбулася зміна облікової політики)

** Дані  переформовано з МСФЗ у ПСБО

 

 

Наглядова рада

 

Повідомленняна акціонерам про проведення зборів.docx.p7s

Повідомленняна акціонерам про проведення зборів.pdf

Повідомленняна акціонерам про проведення зборів.pdf.p7s


 

12.04.2019 року
Інформація
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 10 квітня 2019 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код 05509694), що відбудуться 16 квітня 2019 року. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій.  Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 18907588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

Інформація про к-ть акцій2.docx.p7s

Інформація про к-ть акцій2.docx.p7s.p7s


15.03.2019 року

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»!

 

Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код - 05509694, місцезнаходження: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, далі - Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 16 квітня 2019 року о 13.00 год. за адресою: 43024, м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

 

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Бабінець Іван Андрійович, Маляра Володимира Леонідовича.

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати Зомбера Віктора Леонідовича Головою зборів, Обрати секретарем загальних зборів Бабінця Івана Андрійовича.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

«3.1. Питання порядку денного розглянути у наступному порядку:

1)      Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

2)      Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

3)  Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4) Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік.

5) Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік.

6) Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)  Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

3.2. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів Товариства:

- час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

- час для відповіді на запитання до доповідача – до 5 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.»

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2018 рік.

Проект рішення: звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

5. Розгляд звіту виконавчого органу Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу за 2018 рік.

Проект рішення: звіт виконавчого органу Товариства взяти до уваги, роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності)  Товариства за 2018 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

А) затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2018 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік;

Б) суму прибутку направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

 Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 10 квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 16 квітня 2019 року з 12.20 до 12.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

 

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, приміщення навчального класу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Зомбер Віктор Леонідович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.  Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Зомбера Віктора Леонідовича за наведеним нижче номером телефону.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на дату складання переліку осіб, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім  тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://hlib.teremno.com.ua/

Довідки за телефоном: (0332) 78-73-00

 

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

 

 Найменування показника

 

Період

Звітний 2018 рік

Звітний 2017 рік

Усього активів

112 800

61 937

Основні засоби

82 826

37 141

Запаси

12 109

8 439

Сумарна дебіторська заборгованість

14 780

11 280

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 929

1 949

Нерозподілений прибуток

12 206

8 803

Власний капітал

59 692

13 708

Статутний капітал

4 905

4 905

Довгострокові зобов’язання

154

617

Поточні зобов’язання

51 152

46 215

Чистий фінансовий результат: прибуток

3 403

80

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19 618 436

19 618 436

Чистий прибуток (збиток) на одну просу акцію

494

526

Наглядова рада

Повідомлення 2019-03-15 сайт.docx.p7s

Повідомлення 2019-03-15 сайт.docx.p7s.p7s


14.09.2018 року

Інформація

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 12 вересня 2018 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код 05509694), що відбудуться 18 вересня 2018 року. Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій.  Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 18907588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

16.08.2018 року

До уваги акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»!

 

Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код - 05509694, місцезнаходження: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б,далі - Товариство), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 18 вересня 2018 року о 13.00 год. за адресою: 43024, м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

 

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Остапова Олександра Володимировича, членів лічильної комісії Зомбер Наталії Анатоліївни, Маляра Володимира Леонідовича.

2. Обрання секретаря загальних зборів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів Зомбер Віктора Леонідовича.

3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради від 16.07.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

4. Зміна типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

5. Зміна найменування Товариства.

Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «Приватне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», скорочене найменування - з «ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на «ПрАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ».

6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку із зміною типу та найменування Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Тищенка Андрія Олексійовича та секретаря загальних зборів  Зомбер Віктора Леонідовича  підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

7. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції,визнання такими що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Правління» шляхом затвердження їх в новій редакції. Визнати таким, що втратило чинність, положення «Про Ревізійну комісію».

8. Припинення повноважень персонального складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Припинити повноваження членів Наглядової ради Чернишової Олени Миколаївни, Гуменюк Ганни Юрiївни.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здійснення своїх повноважень відповідно до умов договорів, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Голову правління Товариства Тищенка Андрія Олексійовича, особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

11. Припинення повноважень персонального складу Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Драпчинської Надiї Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни, Iпатюк Iнни Юрiївни.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 12 вересня 2018 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах Товариства відбудеться 18 вересня 2018 року з 12.20 до 12.50 години за місцем проведення загальних зборів.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим, представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 43008, місто Луцьк, вулиця Підгаєцька, 13Б, приміщення навчального класу, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Голова правління Тищенко Андрій Олексійович. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.  Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Голови правління Тищенка Андрія Олексійовича за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 16.07.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість)штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 18 907 588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім  тисяч п′ятсот вісімдесят вісім)штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://hlib.teremno.com.ua/

Довідки за телефоном: (0332) 78-73-00

Наглядова рада

 

 

05.06.2018 року

Інформація

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 01 червня 2018 року – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (ідентифікаційний код 05509694), що відбудуться 07 червня 2018 року Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 19 618 436 (дев′ятнадцять мільйонів шістсот вісімнадцять тисяч чотириста тридцять шість) штук простих іменних акцій.  Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 18907588 (вісімнадцять мільйонів дев′ятсот сім тисяч п′ятсот вісімдесят вісім) штук простих іменних акцій.

08.05.2018 року

Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 07 червня 2018 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 12.20 до 12.50 години у день та за місцем проведенням річних Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 24 година 01.06.2018 року.

Проект порядку  денного (перелік питань, що виносяться на голосування

з проектами рішень (затвердженими Наглядовою радою) щодо кожного з питань включених до порядку денного (крім кумулятивного голосування) :

1.    Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів.

Проект рішення першого питання порядку денного Обрати лічильну комісію Зборів у складі:    Остапов Олександр Володимирович – Голова лічильної комісії; Зомбер Наталія Анатоліївна - Член лічильної комісії;  Маляр Володимир Леонідович -  Член лічильної комісії. Секретарем Зборів обрати Зомбер Віктор Леонідович. Затвердити наступний порядок проведення зборів:                                                    

 - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.                                                                                  

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.                                              

- Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.                                                                                                              

- Для виступів на річних  Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів  Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.                                                                                                 

  - Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. - шляхом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».

- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.   

-Підрахунок голосів за результатами голосування з питання  «Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства» здійснює Тимчасова лічильна комісія

-Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час  підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства  (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін  або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства та секретар.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 

2.    Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення другого питання порядку денного Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 07.06.2018 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 07.06.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення  підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені. 

 

3. Розгляд Звіту Правління  товариства про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення третього питання порядку денного  Роботу Правління за звітний період визнати задовільною, звіт Голови Правління про роботу за 2017 рік затвердити.

 

4.Розгляд Звіту  Наглядової Ради про роботу за 2017 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення четвертого питання порядку денного Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, роботу Наглядової Ради визнати задовільною.

 

5.Розгляд Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення п'ятого питання порядку денного Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік.

 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення шостого питання порядку денного затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за 2017 рік.

 

7.    Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2017 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.

 Проект рішення сьомого питання порядку денного  Затвердити прибуток отриманий в 2017 році, згідно балансу Товариства в сумі 80,00 тис. грн. Затвердити нерозподілений прибуток в цілому в сумі 80 тис.грн.  Прибуток отриманий в 2017 році не направляти на виплату дивідендів та залишити нерозподіленим.

 

8.         Про припинення повноважень ревізійної комісії у зв’язку із закінченням строку повноважень, обрання Ревізійної комісії.

    Проект рішення восьмого питання порядку денного Припинити повноваження ревізійної комісії в складі голови комісії Іпатюк І.Ю.,  членів ревізійної комісії: Драпчинської Н.П., Вегери Н.В. у зв’язку із закінченням строку їх повноважень. Обрати Ревізійну комісію із кандидатів, що будуть запропоновані акціонерами у встановлений законодавством строк (кумулятивним голосуванням).

Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: hlib.teremno.com.ua . Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах,  складається станом на 24 годину  01.06.2018 р.
Станом  на  дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (04.05.2018 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 19 618 436 штук;  загальна кількість голосуючих акцій становить 18 938 493  штук; акції іншого типу не випускалися.
Від дати надіслання повідомлення до дати проведення  зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б., в робочий час з 9.00 до 12.00. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).  Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонерам  Товариства необхідно особисто  прибути  за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи Тищенко Андрія Олексійовича . Телефон для довідок +38 /0332/ 787300. При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера.
Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

 

 

Найменування показника

 

Період

Звітний 2017 рік

Звітний 2016 рік

Усього активів

61 937

52 440

Основні засоби

37 141

32 511

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

8 439

6 889

Сумарна дебіторська заборгованість

11 280

9 857

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 949

1 488

Нерозподілений прибуток

8 803

8 723

Власний капітал

13 708

13 628

Статутний капітал

4 905

4 905

Довгострокові зобов’язання

617

12 965

Поточні зобов’язання

46 215

24 852

Чистий прибуток (збиток)

80

1 391

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19 618 436

19 618 436

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

526

498

 

 

 

 

Опубліковано "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №87 від 08.05.2018

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

Голова правління  ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»                        А.О. Тищенко

07.05.2018 року

 

 

23.03.2018 року

Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2018 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 12.00 до 12.50 години у день та за місцем проведенням річних Загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 24 година 20.04.2018 року.

Проект порядку  денного (перелік питань, що виносяться на голосування

з проектами рішень (затвердженими Наглядовою радою) щодо кожного з питань включених до порядку денного (крім кумулятивного голосування) :

1.    Обрання лічильної комісії, секретаря зборів, визначення порядку проведення зборів.

Проект рішення першого питання порядку денного Обрати лічильну комісію Зборів у складі:    Остапов Олександр Володимирович – Голова лічильної комісії; Зомбер Наталія Анатоліївна - Член лічильної комісії;  Маляр Володимир Леонідович -  Член лічильної комісії. Секретарем Зборів обрати Зомбер Віктор Леонідович. Затвердити наступний порядок проведення зборів:                                                   

 - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 15 хвилин.                                                                                    - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.                                                - Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.                                                                                                                - Для виступів на річних  Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів  Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.                                                                                                 

  - Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, та запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. - шляхом проставлення позначки «V» в графі «ЗА» «ПРОТИ» «УТРИМАВСЯ».

- Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.   

-Підрахунок голосів за результатами голосування з питання  «Обрання Лічильної комісії секретаря зборів, визначення порядку проведення загальних зборів Товариства» здійснює Тимчасова лічильна комісія

-Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час  підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства  (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін  або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства та секретар.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 

2.    Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення другого питання порядку денного Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах від 26.04.2018 року: Бюлетені для голосування на загальних зборах акціонерів від 26.04.2018 року засвідчуються Головою Реєстраційної комісії під час проведення реєстрації акціонерів. Засвідчення відбувається шляхом проставлення  підпису голови реєстраційної комісії на кожній сторінці, кожного бюлетеня, який видається акціонерам, що зареєструвалися для участі у зборах. В голосуванні приймають участь лише засвідчені Бюлетені. 

3. Розгляд Звіту Правління  товариства про роботу за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення третього питання порядку денного Розглянути  звіт Правління товариства про роботу за 2017 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

4.Розгляд Звіту  Наглядової Ради про роботу за 2017 рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення четвертого питання порядку денного Розглянути  звіт Наглядової Ради про роботу за 2017 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

5.Розгляд Звіту Ревізійної комісії про роботу за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення п'ятого питання порядку денного Затвердити звіт Ревізійної комісії про роботу за 2017 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2017 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення шостого питання порядку денного затвердити річний звіт та баланс ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» за 2017 рік.

7.         Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2017 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2017 рік.

 Проект рішення сьомого питання порядку денного  Затвердити прибуток отриманий в 2017 році, згідно балансу Товариства в сумі 80,00 тис.  грн . Затвердити нерозподілений прибуток в цілому в сумі ______тис.грн.  Прибуток отриманий в 2017 році не направляти на виплату дивідендів та залишити нерозподіленим .

8. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення восьмого питання порядку денного Збільшити розмір статутного капіталу Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» на 4 000 000, 00 (чотири мільйони гривень 00 копійок) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»  у кількості 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна, за рахунок додаткових внесків».

9. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (з зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Затвердження протоколу про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій.

 Проект рішення дев'ятого питання порядку денного  Затвердити приватне розміщення  простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» в кількості 16 000 000 (шістнадцять мільйонів) штук існуючої номінальної вартості, рівної 0,25 грн. (двадцять п’ять копійок) кожна. Затвердити Рішення про приватне розміщення акцій ПАТ '' ТЕРЕМНО ХЛІБ '' (додається) . Затвердити Проспект емісії акцій ПАТ ''ТЕРЕМНО ХЛІБ '' (додається) Не затверджувати  перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій та провести приватне розміщенням акцій Товариства виключно серед акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ»,  що є акціонерами станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 17.04.2018 року. Приватне розміщення акцій провести з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, передбаченого статтею 27 Закону України «Про акціонерні товариства». Надання акціонерам Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ» письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права, умовами розміщення не передбачено.

10. Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення десятого питання порядку денного  Визначити Наглядову раду Товариства як уповноважений орган, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 

11. Визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

Проект рішення одинадцятого питання порядку денного  Визначити голову правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Тищенко Андрія Олексійовича уповноваженою особою проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

12. Про затвердження  нової  редакції Статуту Товариства та внесення змін до відомостей про Товариство в зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства.

    Проект рішення дванадцятого питання порядку денного В зв’язку з приведенням у відповідність до чинного законодавства, затвердити нову реакцію Статуту ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» (додається). Уповноважити голову правління Товариства  підписати від імені учасників Товариства та  провести державну реєстрацію  змін та нової редакції статуту Товариства.

13. Про внесення змін до внутрішніх  положень Товариства, шляхом викладення їх у новій редакції.

    Проект рішення тринадцятого  питання порядку денного  Внести зміни в внутрішні   положення Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції .

Затвердити  в новій редакції: Положення про Наглядову раду товариства (додається); Положення про Ревізійну комісію (додається).

 Інформація з проектами рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на власному веб сайті Товариства: hlib.teremno.com.ua . Перелік  акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах,  складається станом на 24 годину  20.04.2018 р.

Станом  на  дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (22.03.2018 року): загальна кількість простих іменних акцій становить 19 618 436 штук;  загальна кількість голосуючих акцій становить 18 938 493  штук; акції іншого типу не випускалися.

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення  зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б., в робочий час з 9.00 до 12.00. В день проведення Зборів – також у місці їх проведення за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).  Для ознайомлення з матеріалами, що стосуються порядку денного загальних зборів, акціонерам  Товариства необхідно особисто  прибути  за місцезнаходженням Товариства та звернутися до відповідальної особи Тищенко Андрія Олексійовича . Телефон для довідок +38 /0332/ 787300. При собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціонерів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог законодавства. Особам, які будуть представляти повноваження акціонерів, мати документ, оформлений відповідно до чинного законодавства України, а саме Довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується Нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися Депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Голосування за Довіреністю здійснюється так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо Довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Голова правління  ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Повідомлення опубліковане у виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового  ринку»  26.03.2018  №58

 

09.09.2016 року   

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

Проекти рішень загальних зборів акціонерів:

1

Про обрання  лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

 

 

Доручити підрахунок голосів членам реєстраційної комісії, що здійснювала реєстрацію  акціонерів, в наступному складі:

- Остапов Олександр Володимирович – голова комісії;

- Зомбер Наталія Анатоліївна – член комісії;

- Маляр Володимир Леонідович – член комісії.

Обрати голову та секретаря в складі, а саме:

Тищенко Андрій Олексійович – голова Загальних зборів,

Гуменюк Олена Володимирівна – секретар Загальних зборів.

 

2

Прийняття рішення про внесення змін до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. укладеного з ПАТ «Кредобанк» в частині: продовження терміну дії Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. до 27.05.2019 року  та отримання в межах Генерального договору кредитів.

 

Звернутись ­­­­­­­­­­­­­­­­в ПАТ «Кредобанк» із клопотанням продовжити термін дії Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р  до 27.05.2019 року та отримання в межах Генерального договору кредитів.

Делегувати наглядовій раді товариства повноваження по затвердженню своїм протоколом повного тексту змін (проекту додаткової угоди) до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. у відповідності до істотних умов, передбачених цим пунктом.

 

3

 

Про вирішення питання про передачу(збереження) в заставу (іпотеку) майна Товариства забезпечення кредитних договорів або можливістю надання нового за потреби.

 

Звернутись ­­­­­­­­­­­­­­­­в ПАТ «Кредобанк» із клопотанням внести зміни до Договору іпотеки № 0030/2012/S-3 від 29.05.2012 в частині продовження його дії на термін дії Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. Делегувати наглядовій раді товариства повноваження по затвердженню своїм протоколом повного тексту змін (проекту додаткової угоди) до Договору іпотеки 0030/2012/S-3 від 29.05.2012 у відповідності до істотних умов, передбачених цим пунктом. А також, делегувати Наглядовій раді товариства повноваження (у разі потреби/на вимогу Банку)приймати рішення про надання в забезпечення за Генеральним договором №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. іншого майно підприємства та визначення уповноваженої особи на підписання всіх необхідних, для цієї дії, документів.

4

Про надання згоди на звернення із клопотанням до Чернишової О.М., ТзОВ «ХК «Хлібні інвестиції», ТзОВ «Перший столичний хлібозавод», ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» щодо виступу  фінансовим поручителем по кредитних зобов’язаннях ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» перед ПАТ «Кредобанк», які виникнуть в зв’язку із продовженням терміну дії  Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р.

 

Звернутися із клопотанням до Чернишової О.М., ТзОВ «ХК «Хлібні інвестиції», ТзОВ «Перший столичний хлібозавод», ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» щодо виступу  фінансовим поручителем по кредитних зобов’язаннях ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» перед ПАТ «Кредобанк», які виникнуть в зв’язку із продовженням терміну дії  Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р

 

5

Визначення уповноваженої особи на укладання від імені товариства кредитних договорів,  та договорів застави (іпотеки).

 

 

Надати повноваження  Голові правління Тищенку Андрію Олексійовичу, а у разі його відсутності заступнику голови правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Басюк Валерію Миколайовичу на укладення та підписання від імені  ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» змін до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р,  додатковий договір про відкриття кредитної лінії в межах Генерального договору  №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р., зміни до договору іпотеки після затвердження повного тексту змін до вказаних договорів протоколом Наглядової ради Товариства, а також  інші документи щодо кредитної операції, з правом комерційного визначення істотних та інших умов таких договорів та документів.

 

6

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

 

Рішення по даному питанню не приймати.

7

Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (з зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Затвердження протоколу про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій

Рішення по даному питанню не приймати.

8

Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

 

Рішення по даному питанню не приймати.

9

Визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

 

Рішення по даному питанню не приймати.

 
09.09.2016 року

 Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів відбудуться 13 жовтня 2016 року о 15.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 14.00 до 14.50 години у день та за місцем проведенням позачергових Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах – 07.10.2016 року.

 

Проект порядку денного загальних зборів акціонерів:

1.                      Про обрання  лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

2.                      Прийняття рішення про внесення змін до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. укладеного з ПАТ «Кредобанк» в частині: продовження терміну дії Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р. до 27.05.2019 року  та отримання в межах Генерального договору кредитів.

3.                      Про вирішення питання про передачу(збереження) в заставу (іпотеку) майна Товариства забезпечення кредитних договорів або можливістю надання нового за потреби.

4.                      Про надання згоди на звернення із клопотанням до Чернишової О.М., ТзОВ «ХК «Хлібні інвестиції», ТзОВ «Перший столичний хлібозавод», ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» щодо виступу  фінансовим поручителем по кредитних зобов’язаннях ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» перед ПАТ «Кредобанк», які виникнуть в зв’язку із продовженням терміну дії  Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012р.

5.                      Визначення уповноваженої особи на укладання від імені товариства кредитних договорів,  та договорів застави (іпотеки).

6.                      Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

7.                      Прийняття рішення про приватне розміщення акцій (з зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення). Затвердження протоколу про приватне розміщення акцій та проспекту емісії акцій.

8.                      Визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

9.                      Визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків.

 

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б (кабінет юрисконсульта).

Адреса власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, - hlib.teremno.com.ua

Відповідальна особа за ознайомлення з документами Гуменюк Олена Володимирівна.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок 0/332/ 787300.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» №169 від 12.09.2016р.

 

Голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

06.04.2016 року

Повідомлення про внесення змін до порядку денного

 чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Шановні акціонери!

 

Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє  про включення до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 18 квітня 2016 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4)  нових питань:

 

7.  Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

8. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

9. Відкликання Наглядової Ради Товариства у попередньому складі. Обрання Наглядової Ради Товариства.

10. Визначення та затвердження умов договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової Ради. Визначення уповноваженої особи на укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

Оголошення про проведення зборів було надруковано в «Бюлетень. Цінні папери України» № 44 (4332) від 11.03.2016р.

Голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

11.03.2016 року

Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б, повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів відбудуться 18 квітня 2016 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 12.04.2016 року.

Порядок денний:

1.      Про обрання  лічильної комісії, Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

2.      Звіт Правління товариства про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.

3.      Звіт Наглядової Ради про роботу за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4.      Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2015 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5.      Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2015 рік.

6.      Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2015 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2015 рік.

 

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б (кабінет юрисконсульта).

Відповідальна особа за ознайомлення з документами Гуменюк Олена Володимирівна.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок 0/332/ 787300.

Основні показники

фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Найменування показника

 

Період

Звітний 2015 рік

Попередній 2014 рік

Усього активів

46 460

42 153

Основні засоби

18 498

16 768

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

11 419

4 426

Сумарна дебіторська заборгованість

13 553

18 434

Грошові кошти та їх еквіваленти

788

427

Нерозподілений прибуток

7 332

7 210

Власний капітал

12 237

12 115

Статутний капітал

4 905

4 905

Довгострокові зобов’язання

4 950

14 627

Поточні зобов’язання

28 489

15 076

Чистий прибуток (збиток)

357

-1 356

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19 618 436

19 618 436

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

532

545

 
    Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» №44 від 11.03.2016р.

Голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

 


19.03.2015 року

До уваги акціонерів ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б,   відбудуться 22 квітня 2015 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк, пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 16.04.2015 року.

Порядок денний:

1.      Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

2.      Про обрання лічильної комісії.

3.      Звіт Правління товариства про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.

4.      Звіт Наглядової Ради про роботу за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5.      Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2014 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6.      Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2014 рік.

7.      Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариства за 2014 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2014 рік.

8.      Відкликання Наглядової Ради Товариства у попередньому складі. Обрання Наглядової Ради Товариства.

9.      Визначення та затвердження умов договорів, що укладатимуться Товариством з членами Наглядової Ради. Визначення уповноваженої особи на укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради.

10. Відкликання Ревізійної комісії Товариства у попередньому складі. Вибори членів Ревізійної комісії.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б.

Відповідальна особа за ознайомлення з документами Гуменюк Олена Володимирівна.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок /0332/787300.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Найменування показника

 

Період

Звітний 2014 рік

Попередній 2013 рік

Усього активів

42 153

31317

Основні засоби

16 768

16465

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

4 426

4886

Сумарна дебіторська заборгованість

18 434

5849

Грошові кошти та їх еквіваленти

427

234

Нерозподілений прибуток

7 210

8566

Власний капітал

12 115

13471

Статутний капітал

4 905

4905

Довгострокові зобов’язання

14 627

9751

Поточні зобов’язання

15 076

8046

Чистий прибуток (збиток)

-1 356

-1031

Середньорічна кількість акцій (шт.)

19 618 436

19 618 436

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

545

502

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень.  Цінні папери України» №49 від 19.03.2015р.

 

Голова правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

27.02.2014 року

                                                                                                                                                                                                             

До уваги акціонерів ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Повідомляємо, що чергові Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛІБ», місцезнаходження товариства 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б,   відбудуться 03 квітня 2014 року о 12.00 годині за адресою: м. Луцьк,      пр. Відродження, 24 (приміщення навчально-методичного центру профспілок, аудиторія №4).

Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проходити  з 11.00 до 11.50 години у день та за місцем проведенням чергових Загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах – 28.03.2014 року.

Порядок денний:

1.      Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.

2.      Про обрання лічильної комісії.

3.      Звіт Правління товариства про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.

4.      Звіт Наглядової Ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

5.      Звіт Ревізійної комісії про роботу за 2013 рік із висновками по річній фінансовій звітності та балансу підприємства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

6.      Затвердження річного фінансового звіту та балансу за 2013 рік.

7.      Про розподіл чистого прибутку (збитків) товариство за 2013 рік, вирішення питання про виплату дивідендів за 2013 рік.

Акціонери відповідно до поданої заяви, можуть ознайомитися з документами порядку денного в робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б.

Відповідальна особа за ознайомлення з документами Гуменюк Олена Володимирівна.

При здійсненні процедури реєстрації учасників Загальних Зборів акціонерів кожний акціонер повинен мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Для довіреної особи (представника) акціонера додатково до цього необхідно мати довіреність на право представляти акціонера на Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Телефон для довідок 0/332/ 787300.

Основні показники  фінансово-господарської діяльності

підприємства (тис. грн.) ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

Найменування показника

 

Період

Звітний 2013 рік

Попередній 2012 рік

Усього активів

31317

39417

Основні засоби

16465

17740

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

4886

7318

Сумарна дебіторська заборгованість

5849

10869

Грошові кошти та їх еквіваленти

234

549

Нерозподілений прибуток

8566

9597

Власний капітал

13471

14502

Статутний капітал

4905

4905

Довгострокові зобов’язання

9751

8669

Поточні зобов’язання

8046

16160

Чистий прибуток (збиток)

-1031

-529

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

502

509

 Повідомлення про проведення чергови загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень.
Цінні папери України» №38 (3835) від 27.02.2014р.

Голова Правління ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------