Головна

Розкриття інформації

Про підприємство

Продукція

Контакти

Особлива інформація


21.03.2019р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Голова правлiння

 

 

 

Зомбер Вiктор Леонiдович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)М.П.


21.03.2019

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька 13Б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

05509694

5. Міжміський код та телефон, факс

(0332) 78-73-00 (0332) 78-73-00

6. Електронна поштова адреса

info@teremno.com.ua


 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.03.2019


(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html

в мережі Інтернет

21.03.2019


(адреса сторінки)


(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення

1

2

3

4

5

6

1

20.03.2019

15000

112800

13.30

http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html

Зміст інформації:

1. Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину: 20.03.2019 р. (протокол Наглядової ради №04)
2. Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада
3. Предмет правочину: договiр про вiдкриття кредитної лiнiї термiном на 24 мiсяцi, пiд вiдсоткову ставку визначену АТ «Кредобанк».
4. Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 15000 тис. грн.
5. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 70773,0 тис. грн.
6. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 13.30%
7. Загальна кiлькiсть голосiв членiв наглядової ради - 2. Кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення 2, "проти" прийняття рiшення 0.
8. Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодавством: статутом товариства додатковi критерiї не передбаченi. Наглядова рада правомочна приймати такi рiшення вiдповiдно до пункту 8.33.22. Статуту Товариства.


osobluva 21.03w.docx.p7s

osobluva 21.03w.docx.p7s.p7s


11.12.2018р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння   Зомбер Вiктор Леонiдович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)


М.П.
11.12.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43008, Луцьк, Пiдгаєцька, 13Б
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
05509694
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 787300 (0332) 787300
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії11.12.2018

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*


(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.htmlв мережі Інтернет

(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
06.12.2018звільненоГолова ПравлiнняТищенко Андрiй Олексiйович
0
Зміст інформації:
Тищенка Андрiя Олексiйовича звiльнено за угодою сторiн (Наказ вiд 06.12.2018 №493) на пiдставi рiшення Наглядової ради (Протокол Наглядової ради №б/н вiд 06.12.2018 року)
Перебував на данiй посадi з 17.04.2013р. по 17.04.2016р. та з 18.04.2016р. по 06.12.2018р. Не дає згоди на розкриття персональних даних. 
Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. 
06.12.2018обраноГолова ПравлiнняЗомбер Вiктор Леонiдович
0
Зміст інформації:
Зомбер Вiктор Леонiдович з 07.12.2018 року приступив до виконання повноважень вiдповiдно до Наказу №62 вiд 07.12.2018 року, Протоколу Наглядової ради №б/н вiд 06.12.2018 року. Не дає згоди на розкриття персональних даних. Термiн призначення: 1 рiк, з 07.12.2018 до 07.12.2019 рр. . Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 5 рокiв: начальник транспортної дiльницi ПрАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" .
Акцiями емiтента уповноважена особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини уповноважена особа не має.

01.10.2018р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРЕМНО ХЛІБ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05509694

3. Місцезнаходження: 43008 Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13 Б

4. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 780986 , (0332) 787300

5. Електронна поштова адреса: info@teremno.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення

Дата прийняття рішення: 18.09.2018 року. Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕРЕМНО ХЛІБ". Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 26.09.2018 року. Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРЕМНО ХЛІБ". Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРЕМНО ХЛІБ".

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління                                      Тищенко А.О.                                                27.09.2018


19.09.2018р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння       Тищенко А.О.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


М.П.
19.09.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13Б
4. Код за ЄДРПОУ
05509694
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 780986 787300
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.09.2018

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*


(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html в мережі Інтернет 19.09.2018

(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.09.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Чернишова Олена Миколаївна
48.188316
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв. Чернишова О.М. є акцiонером, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках - 48,188316.
Чернишова Олена Миколаївна (Паспорт виданий: Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 16 березня 1996 року) перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 18.09.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.09.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Гуменюк Ганна Юрiївна
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Гуменюк Ганна Юрiївна (Паспорт МЕ 246907 вiд 07.02.2003 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) акцiями не володiє,частка в статутному капiталi Товариства - 0%. Перебувала на посадi члена Надглядової ради з 12.07.2017 р. по 18.09.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
18.09.2018 обрано Член Наглядової ради Чернишова Олена Миколаївна
48.188316
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, обрано членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Чернишова Олена Миколаївна (Паспорт виданий: Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 16 березня 1996 року) є акцiонером, не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках - 48,188316. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради.
Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 роки.
18.09.2018 обрано Член Наглядової ради Гуменюк Ганна Юрiївна
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, обрано членiв Наглядової ради Товариства у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi Товариства: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Гуменюк Ганна Юрiївна (Паспорт МЕ 246907 вiд 07.02.2003 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi) не є представником групи акцiонерiв та незалежним директором, являється представником акцiонера Голтви Павла Сергiйовича, якому належить 9453794 штук простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках - 48,188316. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: заступник директора, член Наглядової ради.
Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 роки.
18.09.2018 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Iпатюк Iнна Юрiївна
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Iпатюк Iнна Юрiївна (АЮ 021753 вiд 04.10.2006 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi) перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 18.09.2018р. Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє така особа в статутному капiталi Товариства: 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: Директор департаменту виробництва. На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
18.09.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Драпчинська Надiя Петрiвна
0.000178
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 19.09.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Драпчинська Надiя Петрiвна (АС 342823 вiд 03.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.) є акцiонером який володiє 35 штуками простих iменних акцiй, у вiдсотках - 0,000178. Перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 19.09.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступних директора департаменту виробництва, провiдний iнженер-технолог.
На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
18.09.2018 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Вегера Надiя Василiвна
0.001447
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 18.09.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї у звязку iз рiшенням акцiонерiв.
Вегера Надiя Василiвна (АС 552429 вiд 11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл) є акцiонером, яка володiє 284 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках - 0.001447, перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 18.09.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник змiни хлiбного цеху. На посаду замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано.
18.09.2018 обрано Голова Наглядової ради Чернишова Олена Миколаївна
48.188316
Зміст інформації:
Наглядовою радою Товариства, вiдповiдно до протокол вiд 18.09.2018 року, обрано Головою Наглядової ради Товариства Чернишову Олену Миколаївну (Паспорт виданий: Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькiй обл. 16 березня 1996 року). Чернишова О.М. є акцiонером, не є представником акцiонера, не є представником групи акцiонерiв чи незалежним директором, володiє 9453794 штуками простих iменних акцiй Товариства, у вiдсотках - 48,188316. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради.
Строк повноважень голови Наглядової ради - до переобрання Наглядовою радою.

08.06.2018р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння   Тищенко Андрiй Олексiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)


М.П.
07.06.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13Б
4. Код за ЄДРПОУ
05509694
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 780986 787300
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії08.06.2018

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*109 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку11.06.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.htmlв мережі Інтернет08.06.2018

(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
07.06.2018обраночлен ревiзiйної комiсiїIпатюк Iнна ЮрiївнаАЮ 021753
04.10.2006 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 07.06.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Iпатюк Iнни Юрiївни, Драпчинської Надiї Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни у звязку iз закiнченням строку їх повноважень. Водночас обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї: Iпатюк Iнну Юрiївну, Драпчинську Надiю Петрiвну, Вегеру Надiю Василiвну
Iпатюк Iнна Юрiївна обрано на посаду на 3 роки, з 07.06.2018 р. по 06.06.2021 р. Непогашена судимiсть вiдсутня.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада) - ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ», Директор департаменту виробництва.
07.06.2018обраночлен ревiзiйної комiсiїДрапчинська Надiя ПетрiвнаАС 342823
03.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
0.000178
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 07.06.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Iпатюк Iнни Юрiївни, Драпчинської Надiї Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни у звязку iз закiнченням строку їх повноважень. Водночас обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї: Iпатюк Iнну Юрiївну, Драпчинську Надiю Петрiвну, Вегеру Надiю Василiвну
Драпчинська Надiя Петрiвна обрано на посаду на 3 роки, з 07.06.2018 р. по 06.06.2021 р. Непогашена судимiсть вiдсутня.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада) – ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ», заступних директора департаменту виробництва по лютий 2017, згодом провiдний iнженер-технолог ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ».
07.06.2018обраночлен ревiзiйної комiсiїВегера Надiя ВасилiвнаАС 552429
11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл
0.001447
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 07.06.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Iпатюк Iнни Юрiївни, Драпчинської Надiї Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни у звязку iз закiнченням строку їх повноважень. Водночас обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї: Iпатюк Iнну Юрiївну, Драпчинську Надiю Петрiвну, Вегеру Надiю Василiвну
Вегера Надiя Василiвна обрано на посаду на 3 роки, з 07.06.2018 р. по 06.06.2021 р. Непогашена судимiсть вiдсутня.
Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, мiсце роботи, займана посада) – ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ», начальник змiни хлiбного цеху.

08.06.2018р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова правлiння   Тищенко Андрiй Олексiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)


М.П.
07.06.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13Б
4. Код за ЄДРПОУ
05509694
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 780986 787300
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії08.06.2018

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*109 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку11.06.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінціhttp://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.htmlв мережі Інтернет08.06.2018

(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особиПаспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
07.06.2018припинено повноваженнячлен ревiзiйної комiсiїIпатюк Iнна ЮрiївнаАЮ 021753
04.10.2006 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй областi
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 07.06.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Iпатюк Iнни Юрiївни, Драпчинської Надiї Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни у звязку iз закiнченням строку їх повноважень. Водночас обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї: Iпатюк Iнну Юрiївну, Драпчинську Надiю Петрiвну, Вегеру Надiю Василiвну
Iпатюк Iнна Юрiївна перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 07.06.2018р. Непогашена судимiсть вiдсутня.
07.06.2018припинено повноваженнячлен ревiзiйної комiсiїДрапчинська Надiя ПетрiвнаАС 342823
03.12.1997 уцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.
0.000178
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 07.06.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Iпатюк Iнни Юрiївни, Драпчинської Надiї Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни у звязку iз закiнченням строку їх повноважень. Водночас обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї: Iпатюк Iнну Юрiївну, Драпчинську Надiю Петрiвну, Вегеру Надiю Василiвну
Драпчинська Надiя Петрiвна перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 07.06.2018р. Непогашена судимiсть вiдсутня.
07.06.2018припинено повноваженнячлен ревiзiйної комiсiїВегера Надiя ВасилiвнаАС 552429
11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл
0.001447
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв, вiдповiдно до протокол №1 вiд 07.06.2018 року, припинено повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Iпатюк Iнни Юрiївни, Драпчинської Надiї Петрiвни, Вегери Надiї Василiвни у звязку iз закiнченням строку їх повноважень. Водночас обрано новий склад Ревiзiйної комiсiї: Iпатюк Iнну Юрiївну, Драпчинську Надiю Петрiвну, Вегеру Надiю Василiвну
Вегера Надiя Василiвна перебувала на данiй посадi з 23.04.2015р. по 07.06.2018р. Непогашена судимiсть вiдсутня.

03.05.2018р.

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння       Тищенко Андрiй Олексiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)


М.П.
02.05.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13Б
4. Код за ЄДРПОУ
05509694
5. Міжміський код та телефон, факс
(0332) 780986 787300
6. Електронна поштова адреса
info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.05.2018

(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*


(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://hlib.teremno.com.ua/OsblyvaInf.html в мережі Інтернет 03.05.2018

(адреса сторінки)
(дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 02.05.2018 10000 61938 16.15
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення (протоколу) Наглядової Ради ПАТ "ТЕРЕМНО ХЛIБ" вiд 02.05.2018 року прийняте рiшення про вчинення значного правочину, уповноважено голову правлiння ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» Тищенку А. О. заключити i пiдписати договiр з ПАТ «ДПКЗУ», на поставку продуктiв переробки зернових культур на суму, що не перевищує 10 000 000грн. 00коп. (десять мiльйонiв гривень 00 копiйок ).
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 10000 тис. грн. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 61938 тис. грн., Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 16,15%.

22.11.2017р.

                                              
Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"

2. Код за ЄДРПОУ

05509694

3. Місцезнаходження

43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 б

4. Міжміський код, телефон та факс

(0332) 780986 (0332) 780986

5. Електронна поштова адреса

olena.gumenyuk@teremno.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

hlib.teremno.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення

20.11.2017 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства"ТЕРЕМНО ХЛIБ" прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу на 4 000 000,00 грн., шляхом розмiщення додаткових акцiй в кiлькостi 16 000 000 штук , iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн. Прийнято рiшення про проведення приватного розмiщення простих iменних акцi. Цiна розмiщення акцiй - 0,25 грн за одну акцiю, що є не нижчою за номiнальну вартiсть цiнних паперiв (0,25 грн) та не є нижчою за ринкову вартiсть акцiй (0,25 грн), яка визначена на пiдставi Звiту про оцiнку 100% пакету акцiй ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» здiйснену суб’єктом оцiночної дiяльностi ТОВ "КПД Консалтинг" (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi №809/15 вiд 19.10.2015 року) станом на 13.10.2017 року.
На дату прийняття рiшення про випуск акцiй до складу осiб, якi володiють акцiями на суму 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу ПАТ ''ТЕРЕМНО ХЛIБ", входить ФIЗИЧНА ОСОБА 1 стан рахунку якого становить9453794 штук простих iменних акцiй, що становить 48.188316 % розмiру статутного капiталу.
та ФIЗИЧНА ОСОБА 2 стан рахунку якого становить9453794 штук простих iменних акцiй, що становить 48.188316 % розмiру статутного капiталу
Спiввiдношення збiльшення статутного капiталу до розмiру дiючого статутного капiталу дорiвнює 81,56 %.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади голова правлiння Тищенко Андрiй Олексiйович 22.11.2017

 


22.11.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"

2. Код за ЄДРПОУ

05509694

3. Місцезнаходження

43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 б

4. Міжміський код, телефон та факс

(0332) 780986 (0332) 780986

5. Електронна поштова адреса

olena.gumenyuk@teremno.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

hlib.teremno.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинівII. Текст повідомлення

На загальних зборах акцiонерiв Публічного акцiонерного товариства"ТЕРЕМНО ХЛIБ", якi вiдбулися 20.11.2017 року приймалося рiшення щодо питання Порядку денного:
7. Вiдкриття в ПАТ «Кредобанк» Генерального договору про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв з можливiстю отримання в межах Генерального договору iнвестицiйних кредитiв, кредитних лiнiй, обiгових кредитiв, кредитiв-овердрафт тощо.
Серед запропонованих Проектiв рiшень, було прийнято рiшення:
"Вiдкрити в ПАТ «Кредобанк» Генеральний договiр про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв з можливiстю отримання в межах Генерального договору iнвестицiйних кредитiв, кредитних лiнiй, обiгових кредитiв, кредитiв-овердрафт тощо."
8. Передача майна (iпотеки наступної черги)в забезпечення виконання зобов’язань перед ПАТ «Кредобанк» по Генеральному договору про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв.
Серед запропонованих Проектiв рiшень, було прийнято рiшення:
Передати в забезпечення виконання зобов’язань по Генерального договору про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв перед ПАТ «Кредобанк», майно (iпотеку наступної черги), а саме:
- механiчну майстерню /лiт.б-1/, загальною площею 241,5 кв.м.;
- склад макаронних виробiв /лiт.Н-1/, загальною площею 483,9 кв.м.;
- склад солi ГРП /лiт.В-1/, загальною площею 395,2 кв.м;
- склад макаронних виробiв /лiт.Л-1/, загальною площею 458,5 кв.м.;
- складськi примiщення /лiт.К-1/, загальною площею 339,0 кв.м.;
- столярну майстерню /лiт.Г-2/, загальною площею 625,5 кв.м.;
- гаражi з майстернею для обслуговування автомобiлiв /лiт.Д-1/, загальною площею 312,2 кв.м.;
- булочний цех /лiт.М-1/, загальною площею 316,0 кв.м.;
- головний корпус /лiт.Б-4/, загальною площею 8 937,9 кв.м.;
- магазин «Колосок» /лiт.О-1/, загальною площею 172,6 кв.м;
- автомобiльнi ваги /лiт.А-1/, загальною площею 178,9 кв.м.;
- автомийку /лiт.Ж-1/, загальною площею 7,0 кв.м.;
- земельну дiлянку, загальною площею 3,0270 га (цiльове призначення – для обслуговування виробничої бази), кадастровий №0710100000:36:056:0001, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Пiдгаєцька, буд.13б.
9. Надання повноважень Головi правлiння ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» Тищенко Андрiю Олексiйовичу на укладення вiд iменi Товариства iз ПАТ «Кредобанк» Генерального договору про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв ,отримання кредитiв в рамках Генерального договору про здiйснення кредитування , договору iпотеки та iнших документiв щодо кредитних операцiй з правом визначення всiх iстотних умов таких договорiв на власний розсуд.
Серед запропонованих Проектiв рiшень, було прийнято рiшення:
Надати повноваження Головi правлiння ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» Тищенко Андрiю Олексiйовичу на укладення вiд iменi Товариства iз ПАТ «Кредобанк» Генеральний договiр про здiйснення кредитування з лiмiтом 15 000 000,00 грн.(П’ятнадцять мiльйонiв гривень 00 коп.),термiном на 7 рокiв ,отримання кредитiв в рамках Генерального договору про здiйснення кредитування , договору iпотеки та iнших документiв щодо кредитних операцiй з правом визначення всiх iстотних умов таких договорiв на власний розсуд.
на зборах присутнi 2 акцiонери (їх представники), якi в сукупностi володiють 18907588 голосуючими простими iменними акцiями . Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства становить 18907588 штук.
"за" прийнятi рiшення проголосували акцiонери, що сукупно володiють 18907588 голосуючих акцiй, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на зборах.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв становить 15 000,00 тис.грн.
Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 52440 тис грн.
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв складає 28,60 вiдсотка.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Тищенко Андрiй Олексiйович

голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)М.П.


22.11.2017

(дата)

 

 


20.10.2017р.


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Тищенко Андрiй Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 М.П.


20.10.2017

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

43008 м. Луцьк Пiдгаєцька, 13 Б

4. Код за ЄДРПОУ

05509694

5. Міжміський код та телефон, факс

(0332) 780986 (0332) 780986

6. Електронна поштова адреса
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.10.2017


(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

Вiдомостi НКЦПФР(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

 

3. Повідомлення розміщено на сторінці

hlib.teremno.com.ua

в мережі Інтернет(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1


19.10.2017

фiзична особа

0

48.1888316

0

Зміст інформації:

На пiдставi отриманого 19.10.2017 вiд ПАТ "НДУ" реєстру акцiонерiв емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме вiдбувся перехiд права власностi , в результатi якого фiзична особа перестала бути власником акцiй емiтнета.

2


19.10.2017

фiзична особа

0

0

48.1888316

Зміст інформації:

На пiдставi отриманого 19.10.2017 вiд ПАТ "НДУ" реєстру акцiонерiв емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме фiзична особа стала власником 48,1888316% голосуючих акцiй емiтнета.

 


13.04.2017 р.Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Тищенко Андрiй Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)М.П.


13.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 Б

4. Код за ЄДРПОУ

05509694

5. Міжміський код та телефон, факс

(0332) 780986 (0332) 780986

6. Електронна поштова адреса

info@teremno.com.ua


 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Вiдомостi НКЦПФР(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

hlib.teremno.com.ua

в мережі Інтернет(адреса сторінки)


(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

12.04.2017

припинено повноваження

Голова наглядової ради

Чернишова Олена Миколаївна

НА 058659
16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.

48.188316

Зміст інформації:

Перебувала на посадi 5 рокiв.

12.04.2017

припинено повноваження

Член наглядової ради

Гуменюк Ганна Омелянiвна

НА 399151
04.10.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.

48.188316

Зміст інформації:

Перебувала на посадi 5 рокiв.

12.04.2017

обрано

Член наглядової ради

Гуменюк Ганна Юрiївна

МЕ 246907
07.02.2003 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

0

Зміст інформації:

Обрано згiдно рiшення загальних зборiв 12.07.2017 термiном на 3 роки . Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала протягом останнiх п′яти рокiв: з 21.03.2005 СПД ФО, ТОВ «ГIС IНВЕСТ», Заступник директора товариства з 01.05.2013. Є представником акцiонера Гуменюка Олега Iвановича.Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

12.04.2017

обрано

Голова наглядової ради

Чернишова Олена Миколаївна

НА 058659
16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.

48.188316

Зміст інформації:

Обрано згiдно рiшення загальних зборiв 12.04.2017 термiном на 3 роки . Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займала ПАТ "Теремно Хлiб", голова наглядової ради. Посади на iнших пiдприємсвах не обiймає, представником iнших акцiонерiв не виступає. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

 


23.02.2017 р.


Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"

2. Код за ЄДРПОУ

05509694

3. Місцезнаходження

43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 Б

4. Міжміський код, телефон та факс

(0332) 780986 (0332) 780986

5. Електронна поштова адреса

info@teremno.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

hlib.teremno.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акційII. Текст повідомлення

На пiдставi отриманого 22.02.2017 вiд ПАТ "НДУ" реєстру акцiонерiв емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме вiдбувся перехiд права власностi , в результатi якого  одна фiзична особа перестала бути власником акцiй емiтнета, а інша стала власником 48,1888316% голосуючих акцiй емiтнета.


III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Тищенко Андрiй Олексiйович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

 

 


17.10.2016 р.


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації,що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої длярозкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Тищенко Андрiй Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)М.П.


18.10.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 Б

4. Код за ЄДРПОУ

05509694

5. Міжміський код та телефон, факс

(0332) 780986 (0332) 780986

6. Електронна поштова адреса

info@teremno.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

Бюлетень.Цiннi папери України(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

hlib.teremno.com.ua

в мережі Інтернет(адреса сторінки)


(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість

майна або послуг,

що єпредметом

правочину (тис. грн)

Вартість активівемітента за данимиостанньої річноїфінансової звітності(тис.грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг,що є предметомправочину, до вартостіактивів емітента заданими останньої річноїфінансової звітності (увідсотках)

1

2

3

4

5

1

13.10.2016

14450

46460

31.1

Зміст інформації:

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛIБ» вiд 13 жовтня 2016 року прийнято рiшення про внесення змiн до Генерального договору №0030/2012 про здiйснення кредитування вiд 28.05.2012р. укладеного з ПАТ «Кредобанк» в частинi: продовженнятермiну дiї Генерального договору до 27.05.2019 року та отримання в межах Генерального договору кредитiв. Кредитний лiмiт в розмiрi 14 450тис. грн. залишається без змiн.31.08.2016 р.


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Голова правлiння

 

 

 

Тищенко Андрiй Олексiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)М.П.


31.08.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛIБ"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

43008, м. Луцьк, Пiдгаєцька, 13 Б

4. Код за ЄДРПОУ

05509694

5. Міжміський код та телефон, факс

(0332) 780986 (0332) 780986

6. Електронна поштова адреса

info@teremno.com.ua


 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

31.08.2016


(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці


в мережі Інтернет(адреса сторінки)


(дата)


Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

30.08.2016

5450

46460

11.73

Зміст інформації:

На пiдставi рiшення Наглядової Ради Публiчного акцiонерного товариства «ТЕРЕМНО ХЛIБ» вiд 30 серпня 2016 року протокол №16 внесено змiни до ДОДАТКОВОГО ДОГОВОРУ №0030/2012-8 про надання кредитної лiнiї вiд 25 вересня 2015 року вiдповiдно до ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ про здiйснення кредитування№0030/2012 вiд "28" травня 2012 року, уклладеного з ПАТ "Кредобанк", згiдно яких збiльшено Максимальний лiмiт заборгованостi за кредитною лiнiєю з 9100тис.грн. до 14 450тис.грн, тобто на 5 450 тис.грн, що становить 11,73% вiд вартостi активiв емiтента.

 


19.04.2016 р.Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.04.2016

припинено повноваження

Голова правлiння

Тищенко Андрiй Олексiйович

АР 169240
19.06.1999 Ленiнським РВ УМВС України у м. Севастополi

0

Зміст інформації:

Перебував на данiй посадi з 17.04.2013р. по 17.04.2016р.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. (Припинено повноваження у зв’язку iз закiнченням термiну, на який обирався 17.04.2016р.)

18.04.2016

обрано

Голова правлiння

Тищенко Андрiй Олексiйович

АР 169240
19.06.1999 Ленiнським РВ УМВС України у м. Севастополi

0

Зміст інформації:

Обраний на дану посаду термiном на 3 (три) роки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
(Обрано згiдно рiшення Наглядової ради товариства протокол №12 вiд 18 квiтня 2016р.)
Попередня посада, яку займав Харкiвський регiональний пiдроздiл ПрАТ "Датагруп", керiвник

 

 


05.10.2015 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

1.     Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

2.     Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694

4.     Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

5.     Міжміський код, телефон та факс (0332) 78 73 00

6.     Електронна поштова адреса: info@teremno.com.ua

7.     Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента.

 
         Рішення про отримання кредиту було прийняте на чергових загальних зборах акціонерів  товариства 24.04.2012 року.

Кредит надається позичальнику на поповнення обігових коштів (в т.ч. на виплату з/п та прирівняних до неї платежів).

Кредит надано Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807862, місцезнаходження м. Львів, вул. Сахарова, 78.

         Генеральний договір про здійснення кредитування з видами кредитних операцій: інвестиційні кредити, кредитні лінії (крім кредитної лінії «Бізнес-актив»), обігові кредити, гарантії платежу, тендерні гарантії, авалювання векселів.

Вартість чистих активів станом на 01.01.2014р. – 13 471 тис. грн., на 01.01.2015 = 12 115 тис. грн.

В забезпечення кредитних зобовязань надається наступна іпотека нерухомості, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Дата підписання генерального договору 28.05.2012р. Кредит та графік погашення визначається Додатковими договорами до генерального договору.

Загальна сума кредиту згідно генерального договору 12 000,00 тис. грн.

Додатковим договором №3 про внесення змін і доповнень від 29.10.2014р.  до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012 року збільшено ліміт кредитування у базовій валюті кредитування до 15 000,0 тис. грн.

 Кредит надається траншами:

Додатковий договір №0030/2012-8 про надання кредитної лінії підписаний 25.09.2015р. процентна ставка змінювана. Розмір Змінюваної Процентної Ставки на Перший Період Дії Ставки: 24,25% річних (“Первинна Процентна Ставка”). Подальший розмір Змінюваної Процентної Ставки визначається як Базова Ставка + Маржа, в порядку, визначеному Генеральним договором.

Період дії Змінюваної Процентної ставки: 3 повних календарних місяців.

Перебіг першого Періоду Дії Ставки, починається з дня укладення Додаткового договору та завершується  зі спливом 3 повних календарних місяців  від місяця укладення Додаткового договору. Маржа 3,25%

-         дата зарахування коштів (перший транш = 3 900 000,00) – 05.10.2015р.; максимальний ліміт–11 100,00 тис. грн.; дата закриття кредиту -  27.05.2017р.;

Розмір процентної ставки на момент укладення цього договору становить 20,50% річних в гривні. Розміри процентних ставок для конкретних кредитів, що видаються в межах цього договору визначаються в додаткових договорах.

Строк,  на який укладено генеральний договір становить 60 місяців (з 28.05.2012 року по 27.05.2017 року включно).

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року (у відсотках) 26,33%

Голова правління  А.О.Тищенко23.04.2015 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

1.     Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

2.     Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694

4.     Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

5.     Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86

6.     Електронна поштова адреса: info@teremno.com.ua

7.     Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

     Зміст інформації:

         Загальними зборами акціонерів протокол №1 від 22.04.2015 року припинено повноваження членів Наглядовою радою ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» Гуменюк Ганни Омелянівни та Чернишової Олени Миколаївни, членів Ревізійної комісії Нечипорук Наталії Григорівни, Драпчинської Надії Петрівни, Вегери Надії Василівни водночас обрано новий склад Наглядової ради та Ревізійної комісії.

 

Припинення повноважень членів Наглядової ради:

Чернишова Олена Миколаївна  (паспорт НА 058659 16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.). Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 48.188316%. Перебувала на даній посаді з 24.04.2012р. по 22.04.2015р.

Гуменюк Ганна Омелянівна (паспорт НА 399151 04.10.1997 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.) Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 48.188316%. Перебувала на даній посаді з 24.04.2012р. по 22.04.2015р.

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії:

Нечипорук Наталія Григорівна (паспорт АЮ 116350 19.12.2009 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.) Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 0.00000509%. Перебувала на даній посаді з 24.04.2012р. по 22.04.2015р.

Драпчинська Надія Петрівна (паспорт АС 342823 03.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.) Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 0.0002%. Перебувала на даній посаді з 24.04.2012р. по 22.04.2015р.

Вегера Надія Василівна (паспорт АС 552429 11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.) Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 0.0014%. Перебувала на даній посаді з 24.04.2012р. по 22.04.2015р.

 

Обрано членів Наглядової ради: (протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 22 квітня 2015р.)

Чернишова Олена Миколаївна  (паспорт НА 058659 16.03.1996 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.). Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 48.188316%. Попереднє місце роботи – акціонер.

Обрана на дану посаду терміном на 3 (три) роки.

Гуменюк Ганна Омелянівна (паспорт НА 399151 04.10.1997 Хмельницьким МУ УМВС України у Хмельницькiй обл.) Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 48.188316%. Попереднє місце роботи – акціонер.

Обрана на дану посаду терміном на 3 (три) роки.

 

Обрано членів Ревізійної комісії: (протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 22 квітня 2015р.)

Іпатюк Інна Юріївна (паспорт АЮ 021753 04.10.2006р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області) Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Попереднє місце роботи – ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» начальник булочного та кондитерських цехів.

Обрана на дану посаду терміном на 3 (три) роки.

Драпчинська Надія Петрівна (паспорт АС 342823 03.12.1997 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.) Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 0.0002%. Попереднє місце роботи – ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» начальник хлібного цеху.

Обрана на дану посаду терміном на 3 (три) роки.

Вегера Надія Василівна (паспорт АС 552429 11.02.1999 Луцьким МВ УМВС України у Волинськiй обл.) Часткою в статутному капіталі емітента володіє в розмірі 0.0014%. Попереднє місце роботи – ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ» начальник зміни хлібного цеху.

Обрана на дану посаду терміном на 3 (три) роки.

 

Всі вищезазначені особи судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі і посадові злочини не мають. 

 

Голова правління  А.О.Тищенко

 

 24.02.2015 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

  1. Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»
  2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
  3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694
  4. Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б
  5. Міжміський код, телефон та факс (0332)787300
  6. Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua
  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

       Зміст інформації:

            Наглядовою радою ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ», Протокол №51 від 23.02.2015 року в зв'язку із поданою заявою про звільнення члена правління Сінкевича Владислава Олеговича обрано нового члена правління Гневик Людмилу Анатоліївну;

        Звільнення  головного бухгалтера Докай Наталії Іванівни із з займаної посади за власним бажанням та призначення нового головного бухгалтера Любчич Наталію Петрівну.

 
Припинення повноважень члена правління:

Сінкевича Владислава Олеговича (паспорт АС №006965, виданий  05.04.1996 року, Луцьким МУ УМВС України у Волинській обл.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на даній посаді з 22.07.2014р. по 23.02.2015р.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

 
Обрано члена правління: (протокол Наглядової ради товариства №51 від 23 лютого 2015р.)

Гневик Людмилу Анатоліївну (паспорт АС №987415, виданий  27.09.2005 року, Луцьким МВ УМВС України у Волинській обл.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Попереднє місце роботи – Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» - директор фінансовий з 26.01.2015р., обіймала посади протягом останніх п'яти років: з 01.08.2008р. по 08.04.2013р. ТОВ «Континіум-Трейд» - заступник директора з економіки та фінансів; з 15.04.2013р. по 01.08.2013р. – ПП Леонтьєв С.П. фінансовий директор.  

Обрана на дану посаду терміном на 3 (три) роки.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

 
Звільнено головного бухгалтера:

            Докай Наталію Іванівну (паспорт АС240537, виданий 12.11.1997р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебував на даній посаді з 10.06.2014р. по 23.02.2015р.)

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

 
Прийнято на посаду головного бухгалтера (наказ №49 від 23.02.2015р.) Любчич Наталію Петрівну (паспорт АС №323078 виданий Луцьким МУ УМВС України у Волинській області 05.08.1997р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Попереднє місце роботи – ТзОВ «Інтер Буд Вест Груп» головний бухгалтер, обіймала посади протягом останніх п'яти років: з 27.08.2009р. по 23.11.2010р. ТзОВ «СМП» головний бухгалтер, з 19.05.2011р. по 28.07.2011р. ТзОВ «Укр-Фуд» головний бухгалтер, ТзОВ «Євро-Центр» головний бухгалтер за сумісництвом; з 10.08.2011р. по 10.05.2012р. ПП «Канц-Лідер» головний, провідний бухгалтер; з 06.09.2012р. по 02.07.2013р. ТзОВ «Інтер Буд Вест» головний бухгалтер, з 02.08.2013р. по 18.02.2015р. ТзОВ «Інтер Буд Вест Груп» головний бухгалтер.  Призначена на посаду безстроково.

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

Голова правління  А.О.Тищенко
31.12.2014 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

1.     Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

2.     Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694

4.     Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

5.     Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86

6.     Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua

7.     Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента.

 

         Рішення про отримання кредиту було прийняте на чергових загальних зборах акціонерів  товариства 24.04.2012 року.

Кредит надається позичальнику на поповнення обігових коштів (в т.ч. на виплату з/п та прирівняних до неї платежів).

Кредит надано Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807862, місцезнаходження м. Львів, вул. Сахарова, 78.

         Генеральний договір про здійснення кредитування з видами кредитних операцій: інвестиційні кредити, кредитні лінії (крім кредитної лінії «Бізнес-актив»), обігові кредити, гарантії платежу, тендерні гарантії, авалювання векселів.

Вартість чистих активів станом на 01.01.2014р. – 13 471 тис. грн.

В забезпечення кредитних зобовязань надається наступна іпотека нерухомості, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Дата підписання генерального договору 28.05.2012р. Кредит та графік погашення визначається Додатковими договорами до генерального договору.

Загальна сума кредиту згідно генерального договору 12 000,00 тис. грн.

Додатковим договором №3 про внесення змін і доповнень від 29.10.2014р.  до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012 року збільшено ліміт кредитування у базовій валюті кредитування до 15 000,0 тис. грн.

 Кредит надається траншами:

1.     Додатковий договір №7 про надання кредитної лінії підписаний 30.12.2014р. процентна ставка 21% річних в гривні:

-         дата зарахування коштів – 30.12.2014р.; максимальний ліміт–7800,00 тис. грн.; дата закриття кредиту -  28.12.2015р.;

Розмір процентної ставки на момент укладення цього договору становить 20,50% річних в гривні. Розміри процентних ставок для конкретних кредитів, що видаються в межах цього договору визначаються в додаткових договорах.

Строк,  на який укладено генеральний договір становить 60 місяців (з 28.05.2012 року по 27.05.2017 року включно).

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року (у відсотках) 57,9%

Голова правління  А.О.Тищенко31.10.2014 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

1.     Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

2.     Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694

4.     Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

5.     Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86

6.     Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua

7.     Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента.

 

         Рішення про отримання кредиту було прийняте на чергових загальних зборах акціонерів  товариства 24.04.2012 року.

Кредит надається позичальнику на поповнення обігових коштів (в т.ч. на виплату з/п та прирівняних до неї платежів).

Кредит надано Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807862, місцезнаходження м. Львів, вул. Сахарова, 78.

         Генеральний договір про здійснення кредитування з видами кредитних операцій: інвестиційні кредити, кредитні лінії (крім кредитної лінії «Бізнес-актив»), обігові кредити, гарантії платежу, тендерні гарантії, авалювання векселів.

Вартість чистих активів станом на 01.01.2014р. – 13 471 тис. грн.

В забезпечення кредитних зобовязань надається наступна іпотека нерухомості, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Дата підписання генерального договору 28.05.2012р. Кредит та графік погашення визначається Додатковими договорами до генерального договору.

Загальна сума кредиту згідно генерального договору 12 000,00 тис. грн.

Додатковим договором №3 про внесення змін і доповнень від 29.10.2014р.  до Генерального договору №0030/2012 про здійснення кредитування від 28.05.2012 року збільшено ліміт кредитування у базовій валюті кредитування до 15 000,0 тис. грн.

 Кредит надається траншами:

1.     Додатковий договір №6 про надання кредитної лінії підписаний 29.10.2014р. процентна ставка 21% річних в гривні:

-         дата зарахування коштів – 30.10.2014р.; максимальний ліміт–4000,00 тис. грн.; дата закриття кредиту -  27.10.2015р.;

Розмір процентної ставки на момент укладення цього договору становить 20,50% річних в гривні. Розміри процентних ставок для конкретних кредитів, що видаються в межах цього договору визначаються в додаткових договорах.

Строк,  на який укладено генеральний договір становить 60 місяців (з 28.05.2012 року по 27.05.2017 року включно).

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року (у відсотках) 29,7%

Голова правління  А.О.Тищенко22.07.2014 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

1.     Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

2.     Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694

4.     Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

5.     Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86

6.     Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua

7.     Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 
     Зміст інформації:

         Наглядовою радою ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ», Протокол №47 від 22.07.2014 року в зв'язку із закінченням терміну повноважень члена правління Абрамчук Ірини Михайлівни обрано нового члена правління Сінкевича Владислава Олеговича.

  Припинення повноважень члена правління:

Абрамчук Ірини Михайлівни  (паспорт АС 883633, виданий 11.06.2003 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Перебувала на даній посаді з 28.08.2004р. по 22.07.2014р.

 
Обрано члена правління: (протокол №47 від 22 липня 2014р.)

Сінкевича Владислава Олеговича (паспорт АС №006965, виданий  05.04.1996 року, Луцьким МУ УМВС України у Волинській). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Попереднє місце роботи – Публічне акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ» - директор фінансовий.

Обраний на дану посаду терміном на 3 (три) роки.

 

Всі вищезазначені особи судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі і посадові злочини не мають. 

 

Голова правління  А.О.Тищенко

 11.06.2014 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

1.     Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

2.     Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694

4.     Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

5.     Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86

6.     Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua

7.     Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

     Зміст інформації:

         В результаті поданої заяви у зв'язку з виходом на пенсію головного бухгалтера Абрамчук І.М.,   згідно наказу №157 від 10 червня 2014 року звільнено з посади головного бухгалтера Абрамчук Ірини Михайлівни а також призначено нового головного бухгалтера.

 

Звільнено головного бухгалтера:

Абрамчук Ірину Михайлівну  (паспорт АС 883633, виданий 11.06.2003 року Луцьким МВ УМВС України у Волинській області). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. За корисливі та посадові злочини судимості не мала. Перебувала на даній посаді з 16.07.2003р. по 10.06.2014р.

Прийнято на посаду головного бухгалтера: (наказ №158 від 10 червня 2014р.)

Докай Наталію Іванівну (паспорт АС 240537, виданий  12.11.1997р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє.  Попереднє місце роботи – Луцький міський центр зайнятості. За корисливі та посадові злочини судимості не мала. Призначена на дану посаду безстроково.

 

Голова правління  А.О.Тищенко23.05.2014 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

1.     Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

2.     Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694

4.     Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

5.     Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86

6.     Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua

7.     Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента.

 

         Рішення про отримання кредиту було прийняте на чергових загальних зборах акціонерів  товариства 24.04.2012 року.

Кредит надається позичальнику на поповнення обігових коштів (в т.ч. на виплату з/п та прирівняних до неї платежів).

Кредит надано Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807862, місцезнаходження м. Львів, вул. Сахарова, 78.

         Генеральний договір про здійснення кредитування з видами кредитних операцій: інвестиційні кредити, кредитні лінії (крім кредитної лінії «Бізнес-актив»), обігові кредити, гарантії платежу, тендерні гарантії, авалювання векселів.

Вартість чистих активів станом на 01.01.2014р. – 13 471 тис. грн.

В забезпечення кредитних зобовязань надається наступна іпотека нерухомості, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Дата підписання генерального договору 28.05.2012р. Кредит та графік погашення визначається Додатковими договорами до генерального договору. Кредит надається траншами:

1.     Додатковий договір №0030/2012-5 про надання кредитної лінії підписаний 22.05.2014р. процентна ставка 21% річних в гривні:

-         дата зарахування коштів – 22.05.2014р.; максимальний ліміт–3000,00 тис. грн.; дата закриття кредиту -  21.02.2015р.;

Загальна сума кредиту згідно генерального договору 12 000,0 тис. грн.

Розмір процентної ставки на момент укладення цього договору становить 20,50% річних в гривні. Розміри процентних ставок для конкретних кредитів, що видаються в межах цього договору визначаються в додаткових договорах.

Строк,  на який укладено генеральний договір становить 60 місяців (з 28.05.2012 року по 27.05.2017 року включно).

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року (у відсотках) 22,3%

Голова правління  А.О.Тищенко31.12.2013 р.

Відомості

про виникнення особливої інформації емітента

1.     Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

2.     Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694

4.     Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

5.     Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86

6.     Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua

7.     Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента.

 

Зміст інформації:

        
        
Рішення про отримання кредиту було прийняте на чергових загальних зборах акціонерів  товариства 24.04.2012 року.

        Кредит надається позичальнику на поповнення обігових коштів (в т.ч. на виплату з/п та прирівняних до неї платежів).
Кредит надано Публічним акціонерним товариством "КРЕДОБАНК", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807862, місцезнаходження м. Львів, вул. Сахарова, 78.
        Генеральний договір про здійснення кредитування з видами кредитних операцій: інвестиційні кредити, кредитні лінії (крім кредитної лінії "Бізнес-актив"), обігові кредити, гарантії платежу, тендерні гарантії, авалювання векселів.
        Вартість чистих активів станом на 01.01.2013р. - 39 417 тис. грн.
        В забезпечення кредитних зобов'язань надається наступна іпотека нерухомості, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Дата підписання генерального договору 28.05.2012р. Кредит та графік погашення визначається Додатковими договорами до генерального договору. Кредит надається траншами:

  1. Додатковий договір №4 про надання кредитної лінії від 30.12.2013р. процентна ставка 18,5% річних в гривні:
-          дата отримання кредиту – 30.12.2013р.; максимальний ліміт – 5 000 ,00 тис. грн.; дата закриття кредиту -  29.06.2015р.;
Загальна сума кредиту згідно генерального договору 12 000,0 тис. грн., процентна ставка не більше ніж 20,50%  річних у гривні.
Розмір одержаної частини кредиту до загального розміру кредиту становить 41,66%.
Розмір процентної ставки на момент укладення цього договору становить 20,50% річних в гривні. Розміри процентних ставок для конкретних кредитів, що видаються в межах цього договору визначаються в додаткових договорах.
Строк,  на який укладено генеральний договір становить 60 місяців (з 28.05.2012 року по 27.05.2017 року включно).
Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року (у відсотках) 30,4%

 

Голова правління Тищенко А.О.18.04.2013 р.

Відомості

про зміну складу посадових осіб емітента

1.     Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

2.     Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694

4.     Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

5.     Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86

6.     Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua

7.     Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

 

Зміст інформації:

         Наглядовою радою ПАТ «ТЕРЕМНО ХЛІБ», Протокол №25 від 17.04.2013 року звільнити в зв′язку з достроковим припиненням контракту з посади голови правління Остапову Антоніну Павлівну, паспорт АС 658148, виданий 01.03.2000р. Луцьким МВ УМВС України у Волинській області, володіє часткою в статутному капіталі емітента в розмірі 0,0034%, виконувала обов′язки голови правління з 10.06.2003р. та призначити з 18 квітня 2013р. на посаду голови правління Тищенко Андрія Олексійовича, паспорт АР 169240, виданий 19.06.1999р. Ленінським РВ УМВС України в місті Севастополі строком на 3 роки, не володіє часткою в статутному капіталі емітента, перебував на посаді керівника Харківського регіонального підрозділу ПрАТ «Датагруп».

 Всі вищезазначені особи судимості, в тому числі непогашеної, за корисливі і посадові злочини не мають.  

 

Голова правління Тищенко А.О.26.03.2013 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

1.     Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

2.     Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694

4.     Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

5.     Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86

6.     Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua

7.     Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента.

 

         Рішення про отримання кредиту було прийняте на чергових загальних зборах акціонерів  товариства 24.04.2012 року.

Кредит надається позичальнику на поповнення обігових коштів (в т.ч. на виплату з/п та прирівняних до неї платежів).

Кредит надано Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807862, місцезнаходження м. Львів, вул. Сахарова, 78.

         Генеральний договір про здійснення кредитування з видами кредитних операцій: інвестиційні кредити, кредитні лінії (крім кредитної лінії «Бізнес-актив»), обігові кредити, гарантії платежу, тендерні гарантії, авалювання векселів.

Вартість чистих активів станом на 01.01.2013р. – 39 417 тис. грн.

В забезпечення кредитних зобовязань надається наступна іпотека нерухомості, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Дата підписання генерального договору 28.05.2012р. Кредит та графік погашення визначається Додатковими договорами до генерального договору. Кредит надається траншами:

1.     Додатковий договір №3 від 19.03.2013р. процентна ставка 21,25% річних в гривні:

-         дата отримання кредиту – 25.03.2013р.; сума – 2 500,00 тис. грн.; дата закриття кредиту -  18.03.2015р.;

Загальна сума кредиту згідно генерального договору 12 000,0 тис. грн.

Розмір процентної ставки на момент укладення цього договору становить 20,50% річних в гривні. Розміри процентних ставок для конкретних кредитів, що видаються в межах цього договору визначаються в додаткових договорах.

Строк,  на який укладено генеральний договір становить 60 місяців (з 28.05.2012 року по 27.05.2017 року включно).

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року (у відсотках) 30,4%

Голова правління  А.П.Остапова

31.05.2012 р.

Повідомлення

про виникнення особливої інформації емітента

1.     Повне найменування емітента: Публічне  акціонерне товариство «ТЕРЕМНО ХЛІБ»

2.     Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство

3.     Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05509694

4.     Місцезнаходження 43008, м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б

5.     Міжміський код, телефон та факс (03322)5 23 22, (0332) 78 09 86

6.     Електронна поштова адреса: info@vat-hlib.lutsk.ua

7.     Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента.

 

         Рішення про отримання кредиту було прийняте на чергових загальних зборах акціонерів  товариства 24.04.2012 року.

Кредит надається позичальнику на рефінансування кредитної заборгованості згідно кредитних договорів заключених з ПАТ «Промінвестбанк».

Кредит надано Публічним акціонерним товариством «КРЕДОБАНК», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09807862, місцезнаходження м. Львів, вул. Сахарова, 78.

         Генеральний договір про здійснення кредитування з видами кредитних операцій: інвестиційні кредити, кредитні лінії (крім кредитної лінії «Бізнес-актив»), обігові кредити, гарантії платежу, тендерні гарантії, авалювання векселів.

Вартість чистих активів станом на 01.01.2012р. – 30 654 тис. грн.

В забезпечення кредитних зобовязань надається наступна іпотека нерухомості, що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Підгаєцька, 13Б. Дата підписання генерального договору 28.05.2012р. Кредит та графік погашення визначається Додатковими договорами до генерального договору. Кредит надається траншами:

1.     Додатковий договір №1 від 28.05.2012р.:

-         дата отримання кредиту – 30.05.2012р.; сума – 3 924,00 тис. грн.; дата закриття кредиту -  27.05.2014р.;

-         дата отримання кредиту – 31.05.2012р.; сума – 1 734,2 тис. грн.; дата закриття кредиту -  27.05.2014р.

2.      Додатковий договір №2 від 28.05.2012р.: дата отримання кредиту – 31.05.2012р.; сума – 2 832,6 грн.; дата закриття кредиту -  27.05.2017р.

Наступні транші – поповнення обігових коштів.

Загальна сума кредиту згідно генерального договору 12 000,0 тис. грн., процентна ставка не більше ніж 20,50% річних у гривні.

Строк,  на який укладено генеральний договір становить 60 місяців (з 28.05.2012 року по 27.05.2017 року включно).

Співвідношення суми кредиту до вартості активів на початок звітного року (у відсотках) 39,15%

Голова правління  А.П.Остапова